Mộ chí của vợ chồng Vương Hưng 王興之夫婦墓誌
Xuất thổ vào ngày 19 tháng 1 năm 1965 tại Nam Kinh . Đây là mộ chí thời Đông Tấn , tự thể trên bia là Khải thư mang Lệ ý , tương  tự với “Thoán bảo tử ” của Nam Triều . Thư pháp trên bia dụng bút đa phương kết thể kì chuyết , phác thật cẩn nghiêm , phương chính tù kính
Toàn văn :
君諱興之,字稚陋。琅耶臨沂都鄉南仁里。征西大將軍行參軍,贛令。春秋三十一。咸康六年十月十八日卒。以七年七月二十六日葬于丹楊建康之白石,於先考散騎常侍、尚書左僕射、特進衛將軍、都亭肅侯墓之左。故刻石為識,藏之於墓。

長子閩之。女字雅容。

次子祠之,出養第二伯。

次子咸之。

次之預之。  命婦西河界休都鄉吉遷里,宋氏名和之,字秦嬴,春秋卅五,永和四年十月三日卒。以其月廿二日,合葬於君柩之右。

夫哲,字世僬,使持節散騎常侍、都督秦梁二州諸軍事、冠軍將軍、梁州刺使、野王公。 弟延之,字興祖。襲封野王公。

Category: Kiến thức tham khảo

Tags: , , ,