Đối liên với nhiều nội dung dài ngắn khác nhau tập tự theo mẫu chữ Lệ trong Trương Thiên bi