I. Hán Nôm

Phần I: Đại cương (1 năm)
a. Tổng quan chữ Hán, Hán văn cơ sở, kết hợp với các tài liệu ấu học cổ điển như Tam Tự Kinh, Minh Đạo Gia Huấn. (4 tháng)
b. Giới thiệu trích giảng một số sách ấu học cổ điển khác như Ngũ Ngôn Thi, Ấu Học Quỳnh Lâm, Minh Tâm Bảo Giám. (4 tháng)
c. Phật học giáo khoa thư (4 tháng)

Phần II: Hán Nôm Việt Nam (1 năm)
a. Hán văn Lý Trần (3 tháng)
b. Hán văn Lê (4 tháng)
c. Hán văn Nguyễn (4 tháng)
d. Chuyên đề (1 tháng)

Phần III: Hán văn kinh điển Trung Hoa (1 năm)
a. Đại Học – Trung Dung (8 tháng)
b. Trích giảng Luận Ngữ – Mạnh Tử (4 tháng)

Phần IV: Hán Nôm ứng dụng (6 tháng)

Phần chuyên đề và các chương trình khảo tả điền dã (6 tháng)
a. Các chuyên đề về chữ Nôm, Ngũ Kinh trích giảng, thi ca cổ điển…
b. Điền dã, khảo tả di văn Hán Nôm, tìm hiểu văn hóa lịch sử tại các di tích.

II. Thư pháp

Phần I: Triện thư (4 – 6 tháng)
a. Tổng quan thư pháp Hán, kĩ pháp Triện thư cơ bản (1 – 2 tháng)
b. Bước đầu tìm hiểu thực hành lâm mô Triện thư (2 – 4 tháng)

Phần II: Lệ thư (10 – 12 tháng)
a. Tổng quan về Lệ thư, kĩ pháp Lệ thư cơ bản (2 tháng)
b. Làm quen và lâm mô bi thiếp Hán lệ (8 – 10 tháng)

Phần III: Khải thư (28 tháng)
a. Tổng quan về Khải thư, kĩ pháp Khải thư cơ bản (4 tháng)
b. Tuyển thiếp lâm tập Ngụy bi, Tứ đại khải thể (22 tháng)

Phần IV: Hành thư (4 – 6 tháng)
a. Kiến thức cơ bản về Hành thư, tìm hiểu các phái Hành thư (2 tháng)
b. Tuyển thiếp lâm tập Hành thư (2 – 4 tháng)
c. Lý luận và thực hành về chương pháp, bố cục; lý thuyết về thẩm mỹ và mỹ thuật thư pháp (thời gian còn lại)