Social
Navigation

Khóa học

Nr. Lecture Professor Time Class
1 Chữ Hán và Thư pháp – 4 năm Tất cả các giảng sư 08:30 AM to 17:00 PM Các cơ sở (Mễ Trì, Nhân Mỹ)
2 Thư pháp chữ Hán – 2 năm Các thư pháp gia 08:30 AM to 11:30 AM Nhân Mỹ