ĐA BẢO THÁP BI

Bia ghi lại nguyên do kiến tạo tháp Đa bảo của ngài Sở kim ở chùa Thiên phúc tại Tây kinh đời Đường.

Nội dung văn bia nói: Một đêm tĩnh mịch, ngài Sở kim trì tụng kinh Pháp hoa đến phẩm Kiến bảo tháp, ngài bỗng thấy Bảo tháp hiện ra rõ ràng ở trước mắt, liền nguyện xây dựng tháp và khởi công vào niên hiệu Thiên bảo năm đầu (742) đời Đường. Sáu năm sau, ngài Sở kim lại phát tâm chép 1.000 bộ kinh Pháp hoa để trấn tháp, đến năm Thiên bảo 11 (752) tháp mới được hoàn thành.

Bia này do Sầm huân soạn văn, Từ hạo khắc chữ triện trên ngạch (trán) bia, Nhan chân khanh viết chữ. Thể chữ của họ Nhan hơi nhỏ, nhưng già dặn và cân đối. Chữ viết trên các lầu gác của đời Thanh phần nhiều phỏng theo thể chữ của bia này.

Tây kinh Thiên phúc tự Đa bảo Phật tháp cảm ứng bi do Sầm huân soạn, nói: “Nếu Diệu pháp liên hoa là nguồn suối bí mật của chư Phật, thì tháp Phật Đa bảo vọt hiện lên là để chứng kinh”.

《多寶塔碑》,全稱《大唐西京千福寺多寶塔感應碑》,天寶十一年(752)四月廿日建,岑勛撰文,顏真卿書丹,徐浩題額,史華刻字,三十四行,行六十六字,現藏西安碑林。碑文寫的是西京龍興寺和尚楚今靜夜涌讀《法華經》時,彷彿時時有多寶佛塔呈現眼前,他決心把幻覺中的多寶佛塔變為現實,天寶元年選中千福寺興工,四年始成。在千福寺中每年為皇帝和蒼生書寫《法華經》、《菩薩戒經》,這在佛教史上,有特殊的意義。

此碑是顏真卿早期成名之作,書寫恭謹誠懇,直接二王、歐、虞、褚餘風,而又有與唐人寫經有明顯的相似之處,說明顏真卿在向前輩書法家學習的同時,也非常注重從民間的書法藝術吸取營養。整篇結構嚴密,字行間有烏絲欄界格,點畫圓整,端莊秀麗,一撇一捺顯得靜中有動,飄然欲仙。雖然此碑還稱不上顏真卿成熟期之代表作,與他後來所書的《顏家廟碑》,《麻姑仙壇記》風格迥異,但它是顏書的第一篇,是顏楷成功的第一步,學顏體者多從此碑下手,入其堂奧。
Toàn bản pdf có trong thư viện của học đường
đa bảo tháp bi
đa bảo tháp bi
đa bảo tháp bi
đa bảo tháp bi
đa bảo tháp bi
đa bảo tháp bi
đa bảo tháp bi
đa bảo tháp bi
đa bảo tháp bi
đa bảo tháp bi
đa bảo tháp bi
đa bảo tháp bi
đa bảo tháp bi
đa bảo tháp bi
đa bảo tháp bi
đa bảo tháp bi
đa bảo tháp bi
đa bảo tháp bi
đa bảo tháp bi
đa bảo tháp bi
đa bảo tháp bi
đa bảo tháp bi
đa bảo tháp bi


Category: Kiến thức tham khảo

Tags: , ,