NHÂN MỸ HỌC ĐƯỜNG
 Số: 32/QĐ – NMHĐ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 25  tháng  10  năm 2014

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập Hội đồng Khoa học

 

ĐỐC GIÁO NHÂN MỸ HỌC ĐƯỜNG

– Căn cứ quy định tại Học chế của Nhân Mỹ học đường;
– Căn cứ yêu cầu thực tế trong công tác chuyên môn của Nhân Mỹ học đường;
– Xét đề nghị của Chủ tịch Hội đồng Điều hành Nhân Mỹ học đường,.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Hội đồng Khoa học của Nhân Mỹ học đường và thỉnh nhiệm TS. Phạm Văn Ánh, Viện Nghiên cứu Văn học thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam đảm trách cương vị Chủ tịch Hội đồng, cùng 14 Ủy viên Hội đồng (có danh sách đính kèm).

Điều 2. Hội đồng Khoa học của Nhân Mỹ học đường hoạt động theo quy định tại Học chế của Nhân Mỹ học đường.

Điều 3. Hội đồng Điều hành, Thư ký Hội đồng Điều hành, Chủ nhiệm các bộ môn, Trưởng Ban Quản lý Học đường, và các ông, bà có tên nêu tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 

Nơi nhận:

– Như Điều 3;
– ĐĐ. Thích Thanh Lương;
– ĐĐ. Thích Quảng Tĩnh;    (để kính tường)
– NS. Thích Đàm Vĩnh;
– Đốc giáo NMHĐ;
– Các thành viên HĐĐH;
– Ban Quản lý Học đường;
– Đăng thông báo;
– Lưu: VP (22b).

ĐỐC GIÁO

Yên Sơn Lê Trung Kiên

 

DANH SÁCH

Thành viên Hội đồng Khoa học

Kèm theo QĐ số 32/QĐ-NMHĐ ngày 25/10/2014

————-

 1. Phạm Văn Ánh, Viện Nghiên cứu Văn học thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam – Chủ tịch;
 2. Thạc sỹ Nguyễn Quang Duy, Giảng sư bộ môn Thư pháp chữ Hán Nhân Mỹ học đường – Phó Chủ tịch Thường trực;
 3. Trần Trọng Dương, Viện Nghiên cứu Hán Nôm thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam – Phó Chủ tịch;
 4. Nguyễn Tô Lan, Viện Nghiên cứu Hán Nôm thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam – Phó Chủ tịch;
 5. Nguyễn Đại Cồ Việt – Đại học Ngoại ngữ thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội – Ủy viên;
 6. Nguyễn Đức Bá, Chủ nhiệm bộ môn Hán Nôm, Nhân Mỹ học đường – Thư ký;
 7. Dương Văn Hoàn, Viện Nghiên cứu Hán Nôm thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam – Ủy viên;
 8. Lê Huy Hoàng, Đại học Ngoại ngữ thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội – Ủy viên;
 9. Lê Phương Duy, Bộ môn Hán Nôm, Đại học KHXHNV thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội – Ủy viên;
 10. Nguyễn Thị Thanh Huyền, Đại học Hà Nội – Ủy viên;
 11. Ngô Thị Tuyết Lan, Học viện Ngoại giao – Ủy viên;
 12. Thư pháp gia Vũ Thanh Tùng, Chủ tịch Hội đồng Điều hành Nhân Mỹ học đường – Ủy viên;
 13. Thư họa gia Đặng Anh Việt, thành viên Ban Chủ nhiệm CLB UNESCO Thư pháp Việt Nam – Ủy viên;
 14. Thư pháp gia Nguyễn Trung Hoàng Long, Chủ nhiệm bộ môn Thư pháp chữ Hán Nhân Mỹ học đường – Ủy viên;
 15. Thư pháp gia Nguyễn Hữu Sử, Viện Nghiên cứu Tôn giáo thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam – Ủy viên.