Đây là sách Kinh huấn đường pháp thư , đời nhà Thanh năm Càn Long thứ 54 (1789) . Do tổng đốc Hồ Quảng Tất Nguyên soạn tập . Sách này gồm 12 quuyển thu lục các mặc tích của các danh gia các đời như :
Vương hi chi《 hoàng đình nội cảnh kinh》 、 đường ngu thế nam 《 nhữ nam công chủ mộ chí》、 đường huyền tông《 tích linh tụng》、 hoài tố《 tiểu thảo thiên tự văn》  、 tống thái tương《 phó kinh thi cảo》 、 tô thức《 dương tiện thiếp》
、 hoàng đình kiên《 hoài nhân ngũ tuyệt》、 mễ phí《 dữ nhạc  huynh đồng quan thư》 từ nguyên minh đến triệu mạnh phủ

這冊《經訓堂法書》共12冊由清代畢沅撰集,錢泳.孔千秋刻。乾隆五十四年(1789),同為太倉人的湖廣總督畢沅(1730-1797)或從陸愚卿手中借得《行書懶殘和尚歌》卷,邀請名匠錢泳、孔千秋鐫刻編入《經訓堂法書》卷四,以求萬年之傳。

《經訓堂法書》十二卷,收錄晉王羲之《黃庭內景經》、唐虞世南《汝南公主墓誌》、唐玄宗《鶺鴒頌》、懷素《小草千字文》、宋蔡襄《赴京詩稿》

、蘇軾《陽羨帖》、黃庭堅《懷人五絕》、米芾《與樂兄同官書》及元明以來趙孟頫、鮮於樞、康里巙巙、鄧文原、唐寅、祝允明、文徵明等名家墨跡,皆為書法史上的赫赫名品。《行書懶殘和尚歌》卷被畢沅收入《經訓堂法書》鐫刻拓印,足見其藝術價值。(文字評論摘自:黃庭堅《行書懶殘和尚歌》卷及其文獻題跋:鏈接)此本整理來源於:哈佛圖書館

由於頁面太多,隨後展示的僅為摘選的部分頁面,僅作預覽所用.

Kinh huấn đường
Kinh huấn đường
Kinh huấn đường
Kinh huấn đường
Kinh huấn đường
Kinh huấn đường
Kinh huấn đường
Kinh huấn đường
Kinh huấn đường
Kinh huấn đường
Kinh huấn đường
Kinh huấn đường
Kinh huấn đường
Kinh huấn đường
Kinh huấn đường
Kinh huấn đường
Kinh huấn đường
Kinh huấn đường
Kinh huấn đường
Kinh huấn đường
Kinh huấn đường
Kinh huấn đường
Kinh huấn đường
Kinh huấn đường
Kinh huấn đường
Kinh huấn đường
Kinh huấn đường
Kinh huấn đường
Kinh huấn đường
Kinh huấn đường
Kinh huấn đường
Kinh huấn đường
Kinh huấn đường
Kinh huấn đường
Kinh huấn đường
Kinh huấn đường
Kinh huấn đường
Kinh huấn đường
Kinh huấn đường
Kinh huấn đường
Kinh huấn đường
Kinh huấn đường
Kinh huấn đường
Kinh huấn đường
Kinh huấn đường
Kinh huấn đường
Kinh huấn đường
Kinh huấn đường
Kinh huấn đường
Kinh huấn đường
Kinh huấn đường
Kinh huấn đường
Kinh huấn đường
Kinh huấn đường
Kinh huấn đường


Category: Kiến thức tham khảo

Tags: , , , , ,