Hoàng Đình Kiên tên tự là Lỗ Trực, hiệu là Bồi Công, Sơn Cốc Đạo Nhân, Kiềm An Cư Sĩ, là người huyện Phân Ninh tỉnh Hồng Châu (nay là huyện Tu Thủy tỉnh Giang Tô Trung Quốc). Đỗ tiến sĩ năm Trị Bình 3 (1066), từng làm quan Trước tác lang, Lại bộ Viên ngoại lang. Ông là môn hạ của Tô Đông Pha, cùng với nhóm Tần Quan trở thành “4 học sĩ dưới cửa họ Tô”. Ông ngoài là nhà thư pháp còn là nhà thơ nổi tiếng, người sáng lập ra Triết Giang thi phái. Tên tuổi của Hoàng Đình Kiên được gắn với Tô Đông Pha và được gọi chung là Tô Hoàng.

Thư pháp của Hoàng Đình Kiên trong nhóm 4 môn sinh của Tô Đông Pha là đặc sắc nhất. Hành thư của ông kết cấu chặt chẽ, vận dụng trường bút tứ phía tạo nên tạng thái phóng xạ rất đặc trưng.

Những tác phẩm thư pháp nổi tiếng của ông phải kể đến là: Hoa Nghiêm sớ, Tùng phong các, Lý Bạch ức cựu du thi, Chư thượng tọa thiếp, Kinh phục Ba Thần từ thi…, tác phẩm bia khắc có: Bá Di Thúc Tề miếu bi, Thất tổ sơn thi khắc…

Thác bản tại Đài Loan . Đã có bản PDF trong thư viện học đường.

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

 


Category: Kiến thức tham khảo

Tags: , , ,