Lớp Hán và thư pháp khóa V (Nhân Mỹ)


Ngày 08/07/2017 (Thứ Bảy)

Sáng: Thư pháp: Khải thư lâm tập (tiếp);
Giảng sư: Xuân Như Vũ Thanh Tùng

Chiều: Tứ thư trích giảng (tiếp);
Giảng sư: TS Phạm Văn Ánh.

Lớp Hán và thư pháp khóa VI (Nhân Mỹ)

Ngày 09/07/2017 (Chủ Nhật)

Sáng: Hán văn cơ sở – Phật học sơ đẳng (tiếp);
Giảng sư: Th.S Nguyễn Văn Phương

Chiều: Lệ thư lâm tập (tiếp);
Giảng sư: Xuân Như Vũ Thanh Tùng

Lớp Hán và thư pháp khóa VIII (Nhân Mỹ)


Ngày 09/07/2017 (Chủ Nhật)

Sáng: Hán văn cơ sở – Phật học sơ đẳng (tiếp);
Giảng sư: Th.S Nguyễn Văn Phương

Chiều: Khải thư nhập môn (tiếp);
Giảng sư: Xuân Như Vũ Thanh Tùng.

Lớp Hán và thư pháp khóa IX (Mễ Trì Thượng)


Ngày 08/07/2017 (Thứ Bảy)

Sáng: Phật học giáo khoa sơ đẳng (tiếp);
Giảng sư: TS Phạm Văn Ánh.

Chiều: Lệ thư nhập môn;
Giảng sư: Xuân Như Vũ Thanh Tùng.

Lớp Khải thư khoá IV và bút sắt khoá IV (Mễ Trì Thượng)


Ngày 09/07/2017 (Chủ Nhật)

Sáng: Khải thư lâm tập (tiếp);
Giảng sư: Nam Long Nguyễn Quang Duy, Mặc Sinh Lê Huy Hoàng

Lớp Khải thư khoá V và bút sắt khoá V (Nhân Mỹ)


Ngày 08/07/2017 (Thứ Bảy)

Sáng: Khải thư lâm tập (tiếp);
Giảng sư: Xuân Như Vũ Thanh Tùng.

Lớp Hán và thư pháp khóa X (Mễ Trì Thượng)


Ngày 09/07/2017 (Chủ Nhật)

Sáng: Hán văn cơ sở (tiếp);
Giảng sư: Yên Sơn Lê Trung Kiên

Chiều: Hoàn thiện tác phẩm thư pháp bút sắt (tiếp);
Giảng sư: Yên Sơn Lê Trung Kiên

Lớp Hán và thư pháp khóa XI (Mễ Trì Thượng)


Ngày 08/07/2017 (Thứ Bảy)

Sáng: Nhập môn Hán Văn;
Giảng sư: ThS Nguyễn Đức Bá

Chiều: Luyện viết chữ Hán bằng bút sắt;
Giảng sư: Yên Sơn Lê Trung Kiên, Thanh Phong Trần Xuân Thế

Lớp thư pháp hệ 2 năm khóa VI (Mễ Trì Thượng)

Ngày 09/07/2017 (Chủ Nhật)

Sáng: Khải thư nhập môn (tiếp);
Giảng sư: Nam Long Nguyễn Quang Duy, Mặc Sinh Lê Huy Hoàng


Category: Công tác dạy & học

Tags: