Lớp Hán và thư pháp khóa V (Nhân Mỹ)


Ngày 15/07/2017 (Thứ Bảy)

Sáng:
Thư pháp: Khải thư lâm tập (tiếp)
Giảng sư: Xuân Như Vũ Thanh Tùng

Chiều: 
Tứ thư trích giảng (tiếp)
Giảng sư: TS Phạm Văn Ánh.

Lớp Hán và thư pháp khóa VI (Nhân Mỹ)

Ngày 16/07/2017 (Chủ Nhật)

Sáng:
Hán văn cơ sở: Phật học sơ đẳng (tiếp)
Giảng sư: Th.S Nguyễn Văn Phương

Chiều:
Lệ thư lâm tập (tiếp)
Giảng sư: Xuân Như Vũ Thanh Tùng

Lớp Hán và thư pháp khóa VIII (Nhân Mỹ)


Ngày 16/07/2017 (Chủ Nhật)

Sáng:
Hán văn cơ sở: Phật học sơ đẳng (tiếp)
Giảng sư: Th.S Nguyễn Văn Phương

Chiều:
Khải thư nhập môn (tiếp)
Giảng sư: Xuân Như Vũ Thanh Tùng

Lớp Hán và thư pháp khóa IX (Mễ Trì Thượng)


Ngày 15/07/2017 (Thứ Bảy)

Sáng: Phật học giáo khoa sơ đẳng (tiếp)
Giảng sư: TS Phạm Văn Ánh

Chiều: Lệ thư nhập môn
Giảng sư: Xuân Như Vũ Thanh Tùng

Lớp Khải thư khoá IV và bút sắt khoá IV (Mễ Trì Thượng)


Ngày 16/07/2017 (Chủ Nhật)

Sáng:
Khải thư lâm tập (tiếp)
Giảng sư: Nam Long Nguyễn Quang Duy, Mặc Sinh Lê Huy Hoàng

Lớp Khải thư khoá V và bút sắt khoá V (Nhân Mỹ)


Ngày 15/07/2017 (Thứ Bảy)

Sáng:
Khải thư lâm tập (tiếp)
Giảng sư: Xuân Như Vũ Thanh Tùng

Lớp Hán và thư pháp khóa X (Mễ Trì Thượng)


Ngày 16/07/2017 (Chủ Nhật)

Sáng:
Hán văn cơ sở (tiếp)
Giảng sư: Yên Sơn Lê Trung Kiên

Chiều: Hoàn thiện tác phẩm thư pháp bút sắt (tiếp)
Giảng sư: Yên Sơn Lê Trung Kiên

Lớp Hán và thư pháp khóa XI (Mễ Trì Thượng)


Ngày 15/07/2017 (Thứ Bảy)

Sáng:
Nhập môn Hán Văn
Giảng sư: Th.S Nguyễn Đức Bá

Chiều:
Luyện viết chữ Hán bằng bút sắt
Giảng sư: Mặc Sinh Lê Huy Hoàng

Lớp thư pháp hệ 2 năm khóa VI (Mễ Trì Thượng)

Ngày 16/07/2017 (Chủ Nhật)

Sáng:
Khải thư nhập môn (tiếp);
Giảng sư: Nam Long Nguyễn Quang Duy, Mặc Sinh Lê Huy Hoàng


Category: Công tác dạy & học

Tags: