Info

Quý vị có nhu cầu đăng kí lớp mới xin xem thông tin tại thông báo chiêu sinh ngoài trang chủ và liên hệ với chúng tôi vào thứ bảy hoặc chủ nhật hàng tuần để được tư vấn đăng kí. 

x

Lớp Hán và thư pháp khóa IV (Nhân Mỹ)

Ngày 11-3-2017 (Thứ Bảy)

Sáng: Tứ thư trích giảng (tiếp)

Giảng sư: Th.S Lê Huy Hoàng

Chiều: Khải thư lâm tập (tiếp);
Giảng sư: Tiểu Hạng Nguyễn Trung Hoàng Long, Th.S Lê Huy Hoàng.

Lớp Hán và thư pháp khóa V (Nhân Mỹ)

Ngày 11-3-2017 (Thứ Bảy)

Sáng: Tứ thư trích giảng (tiếp)

Giảng sư: Th.S Lê Huy Hoàng

Chiều: Thư pháp Khải thư nhập môn (tiếp);
Giảng sư: Tiểu Hạng Nguyễn Trung Hoàng Long, Th.S Lê Huy Hoàng.

Lớp Hán và thư pháp khóa VI (Nhân Mỹ)

Ngày 12-3-2017 (Chủ Nhật)

Sáng: Hán văn cơ sở (tiếp);
Giảng sư: Th.S Nguyễn Văn Phương.

Chiều: Lệ thư lâm tập (tiếp);
Giảng sư: Th.S Lê Huy Hoàng.

Lớp Hán và thư pháp khóa VIII (Nhân Mỹ)

Ngày 12-3-2017 (Chủ Nhật)

Sáng: Hán văn cơ sở (tiếp);
Giảng sư: Th.S Nguyễn Văn Phương.

Chiều: Thanh triện lâm tập (tiếp) ;
Giảng sư: Th.S Lê Huy Hoàng.

Lớp Khải thư khóa III và bút sắt khóa III (Nhân Mỹ)

Ngày 11-3-2017 (Thứ Bảy)

Chiều: Khải thư lâm tập (tiếp);
Giảng sư: Tiểu Hạng Nguyễn Trung Hoàng Long, Th.S Lê Huy Hoàng.

Lớp Hán và thư pháp khóa IX (Mễ Trì Thượng)

Ngày 11-3-2017 (Thứ Bảy)

Sáng: Hán văn cơ sở (tiếp);

Giảng sư: Yên Sơn Lê Trung Kiên.

Chiều: Triện thư lâm tập (tiếp);
Giảng sư: Yên Sơn Lê Trung Kiên.

Lớp Khải thư khoá IV và bút sắt khoá IV (Nhân Mỹ)

Ngày 12-3-2017 (Chủ Nhật)

Sáng: Khải thư lâm tập (tiếp);
Giảng sư: Th.S Nguyễn Quang Duy, Tiểu Hạng Nguyễn Trung Hoàng Long, Th.S Lê Huy Hoàng.

Lớp Khải thư khoá V và bút sắt khoá V (Nhân Mỹ)

Ngày 11-3-2017 (Thứ Bảy)

Chiều: Khải thư lâm tập (tiếp);
Giảng sư: Tiểu Hạng Nguyễn Trung Hoàng Long, Th.S Lê Huy Hoàng.

Lớp Hán và thư pháp khóa X (Mễ Trì Thượng)

Ngày 12-3-2017 (Chủ Nhật)

Sáng: Hán văn cơ sở (tiếp);
Giảng sư: Yên Sơn Lê Trung Kiên.

Chiều: Luyện chữ bút sắt (tiếp);

Giảng sư: Yên Sơn Lê Trung Kiên.


Category: Công tác dạy & học

Tags: