Info

Sáng thứ 7 này (13-5-2017) học viên toàn thể các lớp tập trung tại chùa Mễ Trì Thượng đúng giờ để tiến hành lễ khai giảng (thông tin cụ thể đã thông báo). Quý vị có nhu cầu đăng kí lớp mới xin mời đến đăng kí trực tiếp vào buổi khai giảng. 

x

Lớp Hán và thư pháp khóa V (Nhân Mỹ)

Ngày 13-5-2017 (Thứ Bảy)

Chiều: Tứ thư trích giảng (tiếp);
Giảng sư: Th.S Nguyễn Đức Bá.

Lớp Hán và thư pháp khóa VI (Mễ Trì Thượng)

Ngày 14-5-2017 (Chủ Nhật)

Sáng: Hán văn cơ sở (tiếp);
Giảng sư: Th.S Nguyễn Văn Phương.

Chiều: Lệ thư lâm tập (tiếp);
Giảng sư: Xuân Như Vũ Thanh Tùng.

Lớp Hán và thư pháp khóa VIII (Mễ Trì Thượng)

Ngày 14-5-2017 (Chủ Nhật)

Sáng: Hán văn cơ sở (tiếp);
Giảng sư: Th.S Nguyễn Văn Phương.

Chiều: Khải thư nhập môn;
Giảng sư: Xuân Như Vũ Thanh Tùng.

Lớp Khải thư khóa III và bút sắt khóa III (Nhân Mỹ)

Ngày 13-5-2017 (Thứ Bảy)

Chiều: Khải thư lâm tập (tiếp);
Giảng sư: Tiểu Hạng Nguyễn Trung Hoàng Long, Th.S Lê Huy Hoàng.

Lớp Hán và thư pháp khóa IX (Mễ Trì Thượng)

Ngày 13-5-2017 (Thứ Bảy)

Chiều: Triện thư lâm tập (tiếp);
Giảng sư: Xuân Như Vũ Thanh Tùng.

Lớp Khải thư khoá IV và bút sắt khoá IV (Nhân Mỹ)

Ngày 14-5-2017 (Chủ Nhật)

Sáng: Khải thư lâm tập (tiếp);
Giảng sư: Th.S Nguyễn Quang Duy, Tiểu Hạng Nguyễn Trung Hoàng Long, Th.S Lê Huy Hoàng.

Lớp Khải thư khoá V và bút sắt khoá V (Nhân Mỹ)

Ngày 13-5-2017 (Thứ Bảy)

Chiều: Khải thư lâm tập (tiếp);
Giảng sư: Tiểu Hạng Nguyễn Trung Hoàng Long, Th.S Lê Huy Hoàng.

Lớp Hán và thư pháp khóa X (Mễ Trì Thượng)

Ngày 14-5-2017 (Chủ Nhật)

Sáng: Hán văn cơ sở (tiếp);
Giảng sư: Yên Sơn Lê Trung Kiên.

Chiều: Luyện chữ bút sắt (tiếp);

Giảng sư: Yên Sơn Lê Trung Kiên.


Category: Công tác dạy & học

Tags: