Lớp Hán và thư pháp khóa V (Nhân Mỹ)


Ngày 15/09/2018 (Thứ Bảy)

Sáng:
Học chuyên đề toàn học đường: Các vấn đề về đi điền dã khảo tả thực tế, di văn Hán Nôm tại di tích, phương pháp & thực hành làm thác bản văn bia.
Giảng sư: Ts. Phạm Văn Anh; Th.s Nguyễn Đức Bá;

Chiều:
Hán văn: Văn bản Nôm (tiếp)
Giảng sư: TS Phạm Văn Ánh;

Lớp Hán và thư pháp khóa VI (Nhân Mỹ)

Ngày 16/09/2018 (Chủ Nhật)

Sáng:
Thư pháp: Khải thư lâm tập (tiếp)
Giảng sư: …; Giảng viên Bùi Quang Tuấn;

Chiều:
Hán văn: Trung Dung trích giảng
Giảng sư: Th.S Nguyễn Đức Bá

Lớp Hán và thư pháp khóa VIII (Nhân Mỹ)

Ngày 16/09/2018 (Chủ Nhật)

Sáng:
Thư pháp: Khải thư lâm tập (Ngụy khải Trương Mãnh Long bi – tiếp)
Giảng sư: …; Giảng viên Bùi Quang Tuấn;

Chiều:
Hán văn: Trung Dung trích giảng
Giảng sư: Th.S Nguyễn Đức Bá

Lớp Hán và thư pháp khóa IX (Nhân Mỹ)

Ngày 15/09/2018 (Thứ Bảy)

Sáng:
Học chuyên đề toàn học đường: Các vấn đề về đi điền dã khảo tả thực tế, di văn Hán Nôm tại di tích, phương pháp & thực hành làm thác bản văn bia.
Giảng sư: Ts. Phạm Văn Anh; Th.s Nguyễn Đức Bá;

Chiều:
Hán văn: Văn bản Nôm
Giảng sư: Th.S TS Phạm Văn Ánh;

Lớp Hán và thư pháp khóa X (Mễ Trì Thượng)

Ngày 16/09/2018 (Chủ Nhật)

Sáng:
Hán văn cơ sở: Hán văn Lý Trần (tiếp)
Giảng sư: Th.s Lê Đình Sơn

Chiều:
Thư pháp: Triện thư lâm tập (Thực hành tác phẩm triện thư – tiếp)
Giảng sư: …; Giảng viên Bùi Quang Tuấn;

Lớp Hán và thư pháp khóa XI (Mễ Trì Thượng)

Ngày 15/09/2018 (Thứ Bảy)

Sáng:
Học chuyên đề toàn học đường: Các vấn đề về đi điền dã khảo tả thực tế, di văn Hán Nôm tại di tích, phương pháp & thực hành làm thác bản văn bia.
Giảng sư: Ts. Phạm Văn Anh; Th.s Nguyễn Đức Bá;

Chiều:
Thư pháp: Triện thư nhập môn (Dịch Sơn bi lâm tập – tiếp)
Giảng sư: …; Giảng viên Bùi Quang Tuấn;

Lớp thư pháp hệ 2 năm khóa VI (Nhân Mỹ)

Ngày 16/09/2018 (Chủ Nhật)

Sáng:
Thư pháp: Khải thư lâm tập (tiếp);
Giảng sư: Th.S Nguyễn Quang Duy, Th.S Lê Đình Sơn;

Lớp Hán và thư pháp khóa XII (Mễ Trì Thượng)

Ngày 16/09/2018 (Chủ Nhật)

Sáng:
Hán văn: Tam Tự Kinh (tiếp)
Giảng sư: Th.S Nguyễn Đức Bá;

Chiều:
Hán văn: Kỹ pháp thư pháp bút cứng (tiếp)
Giảng sư: Yên Sơn Lê Trung Kiên; Giảng viên Phạm Kim Anh; Giảng viên Nguyễn Phương Chi;

Lớp thư pháp hệ 2 năm khóa VII (Nhân Mỹ)

Ngày 16/09/2018 (Chủ Nhật)

Chiều:
Thư pháp: Nhập môn Khải thư (tiếp);
Giảng sư: Th.S Lê Đình Sơn.


Category: Công tác dạy & học

Tags: