Lớp Hán và thư pháp khóa V (Nhân Mỹ)


Ngày 19/01/2019 (Thứ Bảy)

Sáng:
Thư pháp: Hành thư căn bản (tiếp)
Giảng sư: Xuân Như Vũ Thanh Tùng; Giảng viên Bùi Quang Tuấn;
Chiều:
Hán văn: Văn bản Nôm (Chữa bài kiểm tra học phần)
Giảng sư: TS. Phạm Văn Ánh;

Lớp Hán và thư pháp khóa VI (Nhân Mỹ)

Ngày 20/01/2019 (Chủ Nhật)

Sáng:
Thư pháp: Khải thư cơ bản (Đường khải)
Giảng sư: Nam Long Nguyễn quang Duy; Ths. Lê Đình Sơn;

Chiều:
Hán văn: Luận Ngữ trích giảng
Giảng sư: Th.S Nguyễn Đức Bá;

Lớp Hán và thư pháp khóa VIII (Nhân Mỹ)

Ngày 20/01/2019 (Chủ Nhật)

Sáng:
Thư pháp: Khải thư cơ bản (Đường khải)
Giảng sư: Nam Long Nguyễn quang Duy; Ths. Lê Đình Sơn;

Chiều:
Hán văn: Luận Ngữ trích giảng
Giảng sư: Th.S Nguyễn Đức Bá;

Lớp Hán và thư pháp khóa IX (Nhân Mỹ)

Ngày 19/01/2019 (Thứ Bảy)

Sáng:
Thư pháp: Khải thư nhập môn
Giảng sư: Xuân Như Vũ Thanh Tùng; Giảng viên Bùi Quang Tuấn;

Chiều:
Hán văn: Văn bản Nôm (Chữa bài kiểm tra học phần)
Giảng sư: TS. Phạm Văn Ánh;

Lớp Hán và thư pháp khóa X (Mễ Trì Thượng)

Ngày 20/01/2019 (Chủ Nhật)

Sáng:
Hán văn cơ sở: Hán văn Lê – Tây Sơn (tiếp)
Giảng sư: Th.s Nguyễn Đức Bá;

Chiều:
Thư pháp: Lệ thư nhập môn (tiếp)
Giảng sư: Xuân Như Vũ Thanh Tùng; Giảng viên Bùi Quang Tuấn;

Lớp Hán và thư pháp khóa XI (Mễ Trì Thượng)

Ngày 19/01/2019 (Thứ Bảy)

Sáng:
Chữ Hán: Đường thi (Chữa bài kiểm tra học phần)
Giảng sư: TS. Phạm Văn Ánh;

Chiều:
Thư pháp: Triện thư căn bản (Thanh Triện – tiếp)
Giảng sư: Xuân Như Vũ Thanh Tùng; Giảng viên Bùi Quang Tuấn;

Lớp thư pháp hệ 2 năm khóa VI (Nhân Mỹ)

Ngày 20/01/2019 (Chủ Nhật)

Sáng:
Thư pháp: Khải thư lâm tập (tiếp);
Giảng sư: Nam Long Nguyễn quang Duy; Ths. Lê Đình Sơn;

Lớp Hán và thư pháp khóa XII (Mễ Trì Thượng)

Ngày 20/01/2019 (Chủ Nhật)

Sáng: Thư pháp bút lông nhập môn
Giảng sư: Xuân Như Vũ Thanh Tùng; Giảng viên Bùi Quang Tuấn;

Chiều: Hán văn tự học (tiếp)
Giảng sư: Khuất Lão Nguyễn tiến Hạnh; Yên Sơn Lê Trung Kiên;

Lớp thư pháp hệ 2 năm khóa VII (Nhân Mỹ)

Ngày 20/01/2019 (Chủ Nhật)

Chiều: (Chuyển tạm 1 buổi học sang địa điểm Mễ Trì Thượng)
Thư pháp: Nhập môn Khải thư (tiếp);
Giảng sư: Ths. Lê Đình Sơn; Giảng viên Nguyễn Phương Chi, Nguyễn Kim Anh


Category: Công tác dạy & học

Tags: