Lớp Hán và thư pháp khóa V (Mễ Trì Thượng)


Ngày 2/6/2018 (Thứ Bảy)

Sáng:
Thư pháp: Khải thư lâm tập
Giảng sư: Yên Sơn Lê Trung Kiên;

Chiều:
Hán văn: Hán Nôm ứng dụng (tiếp)
Giảng sư: TS Phạm Văn Ánh;

Lớp Hán và thư pháp khóa VI (Nhân Mỹ)

Ngày 3/6/2018 (Chủ Nhật)

Sáng:
Thư pháp: Lệ thư lâm tập (tiếp)
Giảng sư: Th.S Nguyễn Quang Duy, Th.S Lê Huy Hoàng;

Chiều:
Hán văn: Đại học trích giảng
Giảng sư: Th.S Nguyễn Văn Phương

Lớp Hán và thư pháp khóa VIII (Nhân Mỹ)


Ngày 3/6/2018 (Chủ Nhật)

Sáng:
Thư pháp: Khải thư lâm tập (tiếp)
Giảng sư: Th.S Nguyễn Quang Duy, Th.S Lê Huy Hoàng;

Chiều:
Hán văn: Đại học trích giảng
Giảng sư: Th.S Nguyễn Văn Phương

Lớp Hán và thư pháp khóa IX (Mễ Trì Thượng)


Ngày 2/6/2018 (Thứ Bảy)

Sáng:
Thư pháp: Lệ thư lâm tập
Giảng sư: Yên Sơn Lê Trung Kiên;

Chiều:
Hán văn: Hán Nôm ứng dụng (tiếp)
Giảng sư: TS Phạm Văn Ánh;

Lớp Hán và thư pháp khóa X (Mễ Trì Thượng)


Ngày 3/6/2018 (Chủ Nhật)

Sáng:
Hán văn cơ sở: Hán văn Lý Trần (tiếp)
Giảng sư: Th.s Nguyễn Văn Phương

Chiều:
Thư pháp: Triện thư lâm tập (tiếp)
Giảng sư: Yên Sơn Lê Trung Kiên;

Lớp Hán và thư pháp khóa XI (Mễ Trì Thượng)


Ngày 2/6/2018 (Thứ Bảy)

Sáng:
Nhập môn Hán Văn: Hán Văn tự học
Giảng sư: T.S Phạm Văn Ánh;

Chiều:
Tổng quan thư pháp bút lông
Giảng sư: Yên Sơn Lê Trung Kiên.

Lớp thư pháp hệ 2 năm khóa VI (Nhân Mỹ)

Ngày 3/6/2018 (Chủ Nhật)

Sáng:
Thư pháp: Khải thư lâm tập (tiếp);
Giảng sư: Th.S Nguyễn Quang Duy, Th.S Lê Huy Hoàng;

Lớp Hán và thư pháp khóa XII (Mễ Trì Thượng)

Ngày 3/6/2018 (Chủ Nhật)

Sáng:
Hán văn: Nhập môn Hán văn (tiếp)
Giảng sư: Yên Sơn Lê Trung Kiên;

Chiều:
Hán văn: Nhập môn Hán văn (tiếp)
Giảng sư: Yên Sơn Lê Trung Kiên;

Lớp thư pháp hệ 2 năm khóa VII (Nhân Mỹ)

Ngày 3/6/2018 (Chủ Nhật)

Chiều:
Thư pháp: Nhập môn Khải thư (tiếp);
Giảng sư: Th.S Lê Huy Hoàng


Category: Công tác dạy & học

Tags: