Lớp Hán và thư pháp khóa V (Nhân Mỹ)

Ngày 20-5-2017 (Thứ Bảy)

Sáng: Thư pháp: Khải thư lâm tập (tiếp);

Giảng sư: Xuân Như Vũ Thanh Tùng;

Chiều: Tứ thư trích giảng (tiếp);
Giảng sư: Th.S Nguyễn Đức Bá.

Lớp Hán và thư pháp khóa VI (Nhân Mỹ)

Ngày 21-5-2017 (Chủ Nhật)

Sáng: Hán văn cơ sở (tiếp);
Giảng sư: Th.S Nguyễn Văn Phương.

Chiều: Lệ thư lâm tập (tiếp);
Giảng sư: Xuân Như Vũ Thanh Tùng.

Lớp Hán và thư pháp khóa VIII (Nhân Mỹ)

Ngày21-5-2017 (Chủ Nhật)

Sáng: Hán văn cơ sở (tiếp);
Giảng sư: Th.S Nguyễn Văn Phương.

Chiều: Khải thư nhập môn;
Giảng sư: Xuân Như Vũ Thanh Tùng.

Lớp Khải thư khóa III và bút sắt khóa III (Nhân Mỹ)

Ngày 20-5-2017 (Thứ Bảy)

Chiều: Khải thư lâm tập (tiếp);
Giảng sư: Tiểu Hạng Nguyễn Trung Hoàng Long.

Lớp Hán và thư pháp khóa IX (Mễ Trì Thượng)

Ngày 20-5-2017 (Thứ Bảy)

Sáng: Hán văn cơ sở (tiếp);

Giảng sư: Nguyễn Đức Bá.

Chiều: Triện thư lâm tập (tiếp);
Giảng sư: Xuân Như Vũ Thanh Tùng.

Lớp Khải thư khoá IV và bút sắt khoá IV (Nhân Mỹ)

Ngày 21-5-2017 (Chủ Nhật)

Sáng: Khải thư lâm tập (tiếp);
Giảng sư: Th.S Nguyễn Quang Duy, Th.S Lê Huy Hoàng.

Lớp Khải thư khoá V và bút sắt khoá V (Nhân Mỹ)

Ngày 20-5-2017 (Thứ Bảy)

Chiều: Khải thư lâm tập (tiếp);
Giảng sư: Tiểu Hạng Nguyễn Trung Hoàng Long.

Lớp Hán và thư pháp khóa X (Mễ Trì Thượng)

Ngày 21-5-2017 (Chủ Nhật)

Sáng: Hán văn cơ sở (tiếp);
Giảng sư: Yên Sơn Lê Trung Kiên.

Chiều: Luyện chữ bút sắt (tiếp);

Giảng sư: Yên Sơn Lê Trung Kiên.

Lớp Hán và thư pháp khóa XI (Mễ Trì Thượng)

Ngày 20-5-2017 (Thứ Bảy)

Sáng: Tổng quan chữ Hán và nhập môn Hán Văn;
Giảng sư: Yên Sơn Lê Trung Kiên.

Chiều: Tổng quan chữ Hán và nhập môn Hán Văn;

Giảng sư: Yên Sơn Lê Trung Kiên.


Category: Công tác dạy & học

Tags: