Lớp Hán và thư pháp khóa V (Nhân Mỹ)


Ngày 21/7/2018 (Thứ Bảy)

Sáng:
Thư pháp: Khải thư lâm tập
Giảng sư: Yên Sơn Lê Trung Kiên, Bùi Quang Tuấn;

Chiều:
Hán văn: văn bản Nôm
Giảng sư: T.S Phạm Văn Ánh;

Lớp Hán và thư pháp khóa VI (Nhân Mỹ)

Ngày 22/7/2018 (Chủ Nhật)

Sáng:
Thư pháp: Lệ thư lâm tập (tiếp)
Giảng sư: Th.S Nguyễn Quang Duy, Th.S Lê Huy Hoàng;

Chiều:
Hán văn: Trung Dung trích giảng
Giảng sư: Th.S Nguyễn Đức Bá

Lớp Hán và thư pháp khóa VIII (Nhân Mỹ)


Ngày 22/7/2018 (Chủ Nhật)

Sáng:
Thư pháp: Khải thư lâm tập (tiếp)
Giảng sư: Th.S Nguyễn Quang Duy, Th.S Lê Huy Hoàng;

Chiều:
Hán văn: Trung Dung trích giảng
Giảng sư: Th.S Nguyễn Đức Bá

Lớp Hán và thư pháp khóa IX (Nhân Mỹ)


Ngày 21/7/2018 (Thứ Bảy)

Sáng:
Thư pháp: Lệ thư lâm tập
Giảng sư: Yên Sơn Lê Trung Kiên, Bùi Quang Tuấn;

Chiều:
Hán văn: Văn bản Nôm
Giảng sư: T.S Phạm Văn Ánh;

Lớp Hán và thư pháp khóa X (Mễ Trì Thượng)


Ngày 22/72018 (Chủ Nhật)

Sáng:
Hán văn cơ sở: Hán văn Lý Trần (tiếp)
Giảng sư: Th.s Nguyễn Đức Bá

Chiều:
Thư pháp: Triện thư lâm tập (tiếp)
Giảng sư: Yên Sơn Lê Trung Kiên, Bùi Quang Tuấn;

Lớp Hán và thư pháp khóa XI (Mễ Trì Thượng)


Ngày 21/7/2018 (Thứ Bảy)

Sáng:
Nhập môn Hán Văn: Hán Văn tự học
Giảng sư: T.S Phạm Văn Ánh;

Chiều:
Thư pháp: Thư pháp bút lông nhập môn
Giảng sư: Yên Sơn Lê Trung Kiên, Bùi Quang Tuấn.

Lớp thư pháp hệ 2 năm khóa VI (Nhân Mỹ)

Ngày 22/7/2018 (Chủ Nhật)

Sáng:
Thư pháp: Khải thư lâm tập (tiếp);
Giảng sư: Th.S Nguyễn Quang Duy, Th.S Lê Huy Hoàng;

Lớp Hán và thư pháp khóa XII (Mễ Trì Thượng)

Ngày 22/7/2018 (Chủ Nhật)

Sáng:
Hán văn: Tam Tự Kinh (tiếp)
Giảng sư: Yên Sơn Lê Trung Kiên;

Chiều:
Hán văn: Kỹ pháp thư pháp bút cứng (tiếp)
Giảng sư: Yên Sơn Lê Trung Kiên;

Lớp thư pháp hệ 2 năm khóa VII (Nhân Mỹ)

Ngày 22/7/2018 (Chủ Nhật)

Chiều:
Thư pháp: Nhập môn Khải thư (tiếp);
Giảng sư: Th.S Lê Huy Hoàng


Category: Công tác dạy & học

Tags: