Lớp Hán và thư pháp khóa V (Nhân Mỹ)


Ngày 23/02/2019 (Thứ Bảy)

Sáng:
Thư pháp: Hành thư căn bản (tiếp)
Giảng sư: Xuân Như Vũ Thanh Tùng; Giảng viên Bùi Quang Tuấn;
Chiều:
Hán văn: Văn bản Nôm (Chữa bài kiểm tra học phần – Bổ sung)
Giảng sư: TS. Nguyễn Đức Bá;

Lớp Hán và thư pháp khóa VI (Nhân Mỹ)

Ngày 24/02/2019 (Chủ Nhật)

Sáng:
Thư pháp: Khải thư cơ bản (Đường khải)
Giảng sư: Nam Long Nguyễn quang Duy;

Chiều:
Hán văn: Luận Ngữ trích giảng
Giảng sư: Th.S Nguyễn Văn Phương;

Lớp Hán và thư pháp khóa VIII (Nhân Mỹ)

Ngày 24/02/2019 (Chủ Nhật)

Sáng:
Thư pháp: Khải thư cơ bản (Đường khải)
Giảng sư: Nam Long Nguyễn quang Duy;

Chiều:
Hán văn: Luận Ngữ trích giảng
Giảng sư: Th.S Nguyễn Văn Phương;

Lớp Hán và thư pháp khóa IX (Nhân Mỹ)

Ngày 23/02/2019 (Thứ Bảy)

Sáng:
Thư pháp: Khải thư nhập môn
Giảng sư: Xuân Như Vũ Thanh Tùng; Giảng viên Bùi Quang Tuấn;

Chiều:
Hán văn: Văn bản Nôm (Chữa bài kiểm tra học phần – Bổ sung)
Giảng sư: TS. Nguyễn Đức Bá;

Lớp Hán và thư pháp khóa X (Mễ Trì Thượng)

Ngày 24/02/2019 (Chủ Nhật)

Sáng:
Hán văn cơ sở: Hán văn Lê – Tây Sơn (tiếp)
Giảng sư: Th.S Nguyễn Văn Phương;

Chiều:
Thư pháp: Lệ thư nhập môn (tiếp)
Giảng sư: Xuân Như Vũ Thanh Tùng; Giảng viên Bùi Quang Tuấn;

Lớp Hán và thư pháp khóa XI (Mễ Trì Thượng)

Ngày 23/02/2019 (Thứ Bảy)

Sáng:
Chữ Hán: Đường thi (Chữa bài kiểm tra học phần – Bổ sung)
Giảng sư: Nguyễn Đức Bá;

Chiều:
Thư pháp: Triện thư căn bản (Thanh Triện – tiếp)
Giảng sư: Xuân Như Vũ Thanh Tùng; Giảng viên Bùi Quang Tuấn;

Lớp thư pháp hệ 2 năm khóa VI (Nhân Mỹ)

Ngày 24/02/2019 (Chủ Nhật)

Sáng:
Thư pháp: Khải thư lâm tập (tiếp);
Giảng sư: Nam Long Nguyễn Quang Duy;

Lớp Hán và thư pháp khóa XII (Mễ Trì Thượng)

Ngày 24/02/2019 (Chủ Nhật)

Sáng: Thư pháp bút lông nhập môn
Giảng sư: Xuân Như Vũ Thanh Tùng;

Chiều: Hán văn tự học (tiếp)
Giảng sư: Yên Sơn Lê Trung Kiên;

Lớp thư pháp hệ 2 năm khóa VII (Nhân Mỹ)

Ngày 24/02/2019 (Chủ Nhật)

Chiều: Thư pháp: Nhập môn Khải thư (tiếp);
Giảng sư: Giảng viên Nguyễn Phương Chi, Nguyễn Kim Anh


Category: Công tác dạy & học

Tags: