Ngày 23 tháng 9 năm 2017, học đường tổ chức khảo tả điền dã. Chủ Nhật ngày 24 tháng 9, các lớp có giờ vẫn học bình thường.

Lớp Hán và thư pháp khóa V (Nhân Mỹ)


Ngày 23/09/2017 (Thứ Bảy)

(Khảo tả)

Lớp Hán và thư pháp khóa VI (Nhân Mỹ)

Ngày 24/09/2017 (Chủ Nhật)

Sáng:
Thư pháp: Lệ thư lâm tập (tiếp)
Giảng sư: Xuân Như Vũ Thanh Tùng

Chiều:
Hán văn: Thơ văn Lý Trần
Giảng sư: Th.S Nguyễn Văn Phương

Lớp Hán và thư pháp khóa VIII (Nhân Mỹ)


Ngày 24/09/2017 (Chủ Nhật)

Sáng:
Thư pháp: Khải thư nhập môn (tiếp)
Giảng sư: Xuân Như Vũ Thanh Tùng

Chiều:
Hán văn: Thơ văn Lý Trần
Giảng sư: Th.S Nguyễn Văn Phương

Lớp Hán và thư pháp khóa IX (Mễ Trì Thượng)


Ngày 23/09/2017 (Thứ Bảy)

(Khảo tả)

Lớp Khải thư khoá V và bút sắt khoá V (Nhân Mỹ)


Ngày 23/09/2017 (Thứ Bảy)

(Khảo tả)

Lớp Hán và thư pháp khóa X (Mễ Trì Thượng)


Ngày 24/09/2017 (Chủ Nhật)

Sáng:
Hán văn cơ sở: Hán văn tự học (tiếp)
Giảng sư: Yên Sơn Lê Trung Kiên

Chiều:
Thư pháp: Thư pháp bút lông nhập môn
Giảng sư: Xuân Như Vũ Thanh Tùng

Lớp Hán và thư pháp khóa XI (Mễ Trì Thượng)


Ngày 23/09/2017 (Thứ Bảy)

(Khảo tả)

Lớp thư pháp hệ 2 năm khóa VI (Mễ Trì Thượng)

Ngày 24/09/2017 (Chủ Nhật)

Sáng:
Thư pháp: Khải thư nhập môn (tiếp);
Giảng sư: Mặc Sinh Lê Huy Hoàng


Category: Công tác dạy & học

Tags: