Lớp Hán và thư pháp khóa V (Nhân Mỹ)


Ngày 24/3/2018 (Thứ Bảy)

Sáng:
Thư pháp: Khải thư lâm tập (tiếp)
Giảng sư: ThS Lê Huy Hoàng

Chiều:
Hán văn: Luận Ngữ trích giảng (tiếp)
Giảng sư: TS Phạm Văn Ánh

Lớp Hán và thư pháp khóa VI (Nhân Mỹ)

Ngày 25/3/2018 (Chủ Nhật)

Sáng:
Thư pháp: Lệ thư lâm tập (tiếp)
Giảng sư: ThS Nguyễn Quang Duy, ThS Lê Huy Hoàng;

Chiều:
Hán văn: Đại học trích giảng
Giảng sư: Th.S Nguyễn Đức Bá

Lớp Hán và thư pháp khóa VIII (Nhân Mỹ)


Ngày 25/3/2018 (Chủ Nhật)

Sáng:
Thư pháp: Khải thư lâm tập (tiếp)
Giảng sư: ThS Nguyễn Quang Duy, ThS Lê Huy Hoàng;

Chiều:
Hán văn: Đại học trích giảng
Giảng sư: Th.S Nguyễn Đức Bá

Lớp Hán và thư pháp khóa IX (Mễ Trì Thượng)


Ngày 24/3/2018 (Thứ Bảy)

Sáng:
Hán văn cơ sở: Luận Ngữ trích giảng (tiếp)
Giảng sư: TS Phạm Văn Ánh

Chiều:
Thư pháp: Lệ thư lâm tập (tiếp)
Giảng sư: Yên Sơn Lê Trung Kiên

Lớp Khải thư khoá V và bút sắt khoá V (Nhân Mỹ)


Ngày 24/3/2018 (Thứ Bảy)

Sáng:
Khải thư lâm tập (tiếp)
Giảng sư: ThS Lê Huy Hoàng

Lớp Hán và thư pháp khóa X (Mễ Trì Thượng)


Ngày 25/3/2018 (Chủ Nhật)

Sáng:
Hán văn cơ sở: Hán văn Lý Trần (mở đầu)
Giảng sư: Th.s Nguyễn Đức Bá

Chiều:
Thư pháp: Triện thư lâm tập (tiếp)
Giảng sư: Giảng viên Bùi Quang Tuấn

Lớp Hán và thư pháp khóa XI (Mễ Trì Thượng)


Ngày 24/3/2018 (Thứ Bảy)

Sáng:
Nhập môn Hán Văn: Hán Văn tự học
Giảng sư: Yên Sơn Lê Trung Kiên;

Chiều:
Luyện viết chữ Hán bằng bút sắt
Giảng sư: Yên Sơn Lê Trung Kiên

Lớp thư pháp hệ 2 năm khóa VI (Mễ Trì Thượng)

Ngày 25/3/2018 (Chủ Nhật)

Sáng:
Thư pháp: Khải thư lâm tập (tiếp);
Giảng sư: Th.S Nguyễn Quang Duy, Th.S Lê Huy Hoàng


Category: Công tác dạy & học

Tags: