Lớp Hán và thư pháp khóa V (Nhân Mỹ)

Ngày 27-5-2017 (Thứ Bảy)

Sáng: Tứ thư trích giảng (tiếp);
Giảng sư: Th.S Nguyễn Đức Bá.

Chiều: Thư pháp: Khải thư lâm tập (tiếp);

Giảng sư: Xuân Như Vũ Thanh Tùng;

Lớp Hán và thư pháp khóa VI (Nhân Mỹ)

Ngày 28-5-2017 (Chủ Nhật)

Sáng: Hán văn cơ sở (tiếp);
Giảng sư: Th.S Nguyễn Văn Phương.

Chiều: Lệ thư lâm tập (tiếp);
Giảng sư: Xuân Như Vũ Thanh Tùng.

Lớp Hán và thư pháp khóa VIII (Nhân Mỹ)

Ngày 28-5-2017 (Chủ Nhật)

Sáng: Hán văn cơ sở (tiếp);
Giảng sư: Th.S Nguyễn Văn Phương.

Chiều: Khải thư nhập môn;
Giảng sư: Xuân Như Vũ Thanh Tùng.

Lớp Hán và thư pháp khóa IX (Mễ Trì Thượng)

Ngày 27-5-2017 (Thứ Bảy)

 

Sáng: Triện thư lâm tập (tiếp);
Giảng sư: Xuân Như Vũ Thanh Tùng.

Chiều: Hán văn cơ sở (tiếp);

Giảng sư: Nguyễn Đức Bá.

Lớp Khải thư khoá IV và bút sắt khoá IV (Nhân Mỹ)

Ngày 28-5-2017 (Chủ Nhật)

Sáng: Khải thư lâm tập (tiếp);
Giảng sư: Th.S Nguyễn Quang Duy, Th.S Lê Huy Hoàng.

Lớp Khải thư khoá V và bút sắt khoá V (Nhân Mỹ)

Ngày 27-5-2017 (Thứ Bảy)

Chiều: Khải thư lâm tập (tiếp);
Giảng sư: Xuân Như Vũ Thanh Tùng.

Lớp Hán và thư pháp khóa X (Mễ Trì Thượng)

Ngày 28-5-2017 (Chủ Nhật)

Sáng: Hán văn cơ sở (tiếp);
Giảng sư: Yên Sơn Lê Trung Kiên.

Chiều: Luyện chữ bút sắt (tiếp);

Giảng sư: Yên Sơn Lê Trung Kiên.

Lớp Hán và thư pháp khóa XI (Mễ Trì Thượng)

Ngày 27-5-2017 (Thứ Bảy)

Sáng: Nhập môn Hán Văn;
Giảng sư: Yên Sơn Lê Trung Kiên.

Chiều: Nhập môn Hán Văn;

Giảng sư: Yên Sơn Lê Trung Kiên.

Lớp thư pháp hệ 2 năm khóa VI (Mễ Trì Thượng)

Ngày 28-5-2017 (Chủ Nhật)

Sáng: Khải thư nhập môn (tiếp);
Giảng sư: Th.S Nguyễn Quang Duy, Th.S Lê Huy Hoàng.


Category: Công tác dạy & học

Tags: