Lớp Hán và thư pháp khóa V (Nhân Mỹ)


Ngày 30/6/2018 (Thứ Bảy)

Sáng:
Thư pháp: Khải thư lâm tập
Giảng sư: Giảng viên Bùi Quang Tuấn;

Chiều:
Hán văn: Hán Nôm ứng dụng (tiếp)
(Lớp tự ôn tập);

Lớp Hán và thư pháp khóa VI (Nhân Mỹ)

Ngày 1/7/2018 (Chủ Nhật)

Sáng:
Thư pháp: Lệ thư lâm tập (tiếp)
Giảng sư: Th.S Nguyễn Quang Duy, Th.S Lê Huy Hoàng;

Chiều:
Hán văn: Đại học trích giảng
Giảng sư: Th.S Nguyễn Văn Phương

Lớp Hán và thư pháp khóa VIII (Nhân Mỹ)


Ngày 1/7/2018 (Chủ Nhật)

Sáng:
Thư pháp: Khải thư lâm tập (tiếp)
Giảng sư: Th.S Nguyễn Quang Duy, Th.S Lê Huy Hoàng;

Chiều:
Hán văn: Đại học trích giảng
Giảng sư: Th.S Nguyễn Văn Phương

Lớp Hán và thư pháp khóa IX (Nhân Mỹ)


Ngày 30/6/2018 (Thứ Bảy)

Sáng:
Thư pháp: Lệ thư lâm tập
Giảng sư: Giảng viên Bùi Quang Tuấn;

Chiều:
Hán văn: Hán Nôm ứng dụng (tiếp)
(Lớp tự ôn tập);

Lớp Hán và thư pháp khóa X (Mễ Trì Thượng)


Ngày 1/72018 (Chủ Nhật)

Sáng:
Hán văn cơ sở: Hán văn Lý Trần (tiếp)
Giảng sư: Th.s Nguyễn Văn Phương

Chiều:
Thư pháp: Triện thư lâm tập (tiếp)
Giảng sư: Yên Sơn Lê Trung Kiên, giảng viên Bùi Quang Tuấn;

Lớp Hán và thư pháp khóa XI (Mễ Trì Thượng)


Ngày 30/6/2018 (Thứ Bảy)

Sáng:
Nhập môn Hán Văn: Hán Văn tự học
(Lớp tự ôn tập);

Chiều:
Thư pháp: Thư pháp bút lông nhập môn
Giảng sư: Giảng viên Bùi Quang Tuấn.

Lớp thư pháp hệ 2 năm khóa VI (Nhân Mỹ)

Ngày 1/7/2018 (Chủ Nhật)

Sáng:
Thư pháp: Khải thư lâm tập (tiếp);
Giảng sư: Th.S Nguyễn Quang Duy, Th.S Lê Huy Hoàng;

Lớp Hán và thư pháp khóa XII (Mễ Trì Thượng)

Ngày 1/7/2018 (Chủ Nhật)

Sáng:
Hán văn: Tam Tự Kinh (tiếp)
Giảng sư: Yên Sơn Lê Trung Kiên;

Chiều:
Hán văn: Kỹ pháp thư pháp bút cứng (tiếp)
Giảng sư: Yên Sơn Lê Trung Kiên;

Lớp thư pháp hệ 2 năm khóa VII (Nhân Mỹ)

Ngày 1/7/2018 (Chủ Nhật)

Chiều:
Thư pháp: Nhập môn Khải thư (tiếp);
Giảng sư: Th.S Lê Huy Hoàng


Category: Công tác dạy & học

Tags: