Info

8h00 sáng Thứ Bảy ngày 11 tháng 2 năm 2017 (tức 15 tháng Giêng năm Đinh Dậu), toàn thể học viên tập trung tại nhà giảng chùa Mễ Trì Thượng để làm lễ khai xuân. Ban tuyển sinh bắt đầu làm việc. 

x

Lớp Hán và thư pháp khóa IV (Nhân Mỹ)

Ngày 11-2-2017 (Thứ Bảy)

Sáng: Khai xuân

Chiều: Tứ thư trích giảng (mở đầu);
Giảng sư: T.S Phạm Văn Ánh.

Lớp Hán và thư pháp khóa V (Nhân Mỹ)

Ngày 11-2-2017 (Thứ Bảy)

Sáng: Khai xuân

Chiều: Tứ thư trích giảng (mở đầu);
Giảng sư: T.S Phạm Văn Ánh.

Lớp Hán và thư pháp khóa VI (Nhân Mỹ)

Ngày 12-2-2017 (Chủ Nhật)

Sáng: Hán văn cơ sở (tiếp);
Giảng sư: Th.S Nguyễn Văn Phương.

Chiều: Lệ thư lâm tập (tiếp);
Giảng sư: Xuân Như Vũ Thanh Tùng.

Lớp Hán và thư pháp khóa VIII (Nhân Mỹ)

Ngày 12-2-2017 (Chủ Nhật)

Sáng: Hán văn cơ sở (tiếp);
Giảng sư: Th.S Nguyễn Văn Phương.

Chiều: Thanh triện lâm tập (tiếp);
Giảng sư: Xuân Như Vũ Thanh Tùng.

Lớp Khải thư khóa III và bút sắt khóa III (Nhân Mỹ)

Ngày 11-2-2017 (Thứ Bảy)

Chiều: Khải thư lâm tập (tiếp);
Giảng sư: Tiểu Hạng Nguyễn Trung Hoàng Long, Th.S Lê Huy Hoàng.

Lớp Hán và thư pháp khóa IX (Mễ Trì Thượng)

Ngày 11-2-2017 (Thứ Bảy)

Sáng: Khai xuân

Chiều: Triện thư lâm tập (tiếp);
Giảng sư: Xuân Như Vũ Thanh Tùng.

Lớp Khải thư khoá IV và bút sắt khoá IV (Nhân Mỹ)

Ngày 12-2-2017 (Chủ Nhật)

Sáng: Khải thư lâm tập (tiếp);
Giảng sư: Th.S Nguyễn Quang Duy, Tiểu Hạng Nguyễn Trung Hoàng Long, Th.S Lê Huy Hoàng.

Lớp Khải thư khoá V và bút sắt khoá V (Nhân Mỹ)

Ngày 11-2-2017 (Thứ Bảy)

Sáng: khai xuân

Chiều: Khải thư lâm tập (tiếp);
Giảng sư: Tiểu Hạng Nguyễn Trung Hoàng Long, Th.S Lê Huy Hoàng.

Lớp Hán và thư pháp khóa X (Mễ Trì Thượng)

Ngày 12-2-2017 (Chủ Nhật)

Sáng: Hán văn cơ sở (tiếp);
Giảng sư: Yên Sơn Lê Trung Kiên.


Category: Công tác dạy & học

Tags: