NHÂN MỸ HỌC ĐƯỜNG


Số:    13   /QĐ – ĐG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Hà Nội, ngày  10  tháng  10  năm 2017

 

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc Triển lãm Thư pháp Hàn Mặc lần thứ 6, năm 2017

 

ĐỐC GIÁO NHÂN MỸ HỌC ĐƯỜNG

 

           – Căn cứ Điều 28 của Học chế được sửa đổi, bổ sung lần thứ 4 đã được Hội đồng Điều hành Nhân Mỹ học đường thông qua ngày 18 tháng 8 năm 2017;

– Căn cứ Kế hoạch công tác năm 2017 của Nhân Mỹ học đường;

– Căn cứ ý kiến chấp thuận của Đại đức Thích Quảng Tĩnh, trụ trì chùa Mễ Trì Thượng (Thiên Trúc Cổ Tự), phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội;

– Xét đề nghị của Chủ tịch Hội đồng Điều hành,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Chấp thuận về nguyên tắc việc tổ chức Triển lãm Thư pháp Hàn Mặc lần thứ 6, từ ngày 18 – 20 tháng 11 năm 2017, tại khuôn viên chùa Mễ Trì Thượng (Thiên Trúc Cổ Tự), phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội.

Thành lập Ban Tổ chức Triển lãm Thư pháp Hàn Mặc lần thứ 6 do Thạc sỹ, Thư pháp gia Nam Long Nguyễn Quang Duy – Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Khoa học Nhân Mỹ học đường làm Trưởng ban, cùng các ông, bà có tên trong danh sách đính kèm.

Ban Tổ chức Triển lãm Thư pháp Hàn Mặc lần thứ 6, năm 2017 tự giải thể khi Triển lãm Hàn Mặc lần thứ 6 được thực hiện xong.

           Điều 2. Trưởng Ban Tổ chức Triển lãm có trách nhiệm chỉ đạo xây dựng kế hoạch chi tiết tổ chức Triển lãm, ra quyết định thành lập các Tiểu ban chuyên môn giúp việc, xây dựng dự toán tài chính, các điều kiện đảm bảo và trực tiếp chỉ đạo công tác chuẩn bị, trưng bày, tổ chức Triển lãm đảm bảo yêu cầu và mục tiêu đề ra.

Điều 3. Chủ tịch Hội đồng Điều hành, Chủ tịch Hội đồng Khoa học, Chủ tịch Hội đồng Cố vấn, Chủ nhiệm các Bộ môn, Thư ký Hội đồng Điều hành, Chánh Văn phòng Học đường, các tập thể, cá nhân có liên quan và Thạc sỹ Nguyễn Quang Duy chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 

Nơi nhận:

– Như Điều 3;

– Quý Đại đức trụ trì chùa Nhân Mỹ,

chùa Mễ Trì Thượng (để kính tường);

– Đốc giáo;

– Đăng website NMHĐ (để công báo);

– Lớp trưởng các lớp (để phổ biến);

– Lưu: VP. (25b)

ĐỐC GIÁO

 

 

 

 Cư sỹ Yên Sơn Lê Trung Kiên

 

NHÂN MỸ HỌC ĐƯỜNG


 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 

 

 

 

 

DANH SÁCH BAN TỔ CHỨC

 Triển lãm Thư pháp Hàn Mặc lần thứ 6, năm 2017

(Ban hành kèm theo QĐ số   13  /QĐ-ĐG ngày 10 tháng 10 năm 2017

của Đốc giáo Nhân Mỹ học đường)

 

 1. BAN CHỈ ĐẠO
 2. Cư sỹ Yên Sơn Lê Trung Kiên, Đốc giáo – Trưởng ban
 3. Thư pháp gia Xuân Như Vũ Thanh Tùng, Chủ tịch HĐĐH – Phó Trưởng ban
 4. Phạm Văn Ánh, Chủ tịch Hội đồng Khoa học – Phó Trưởng ban.
 5. BAN TỔ CHỨC
 6. Thư pháp gia Nam Long Nguyễn Quang Duy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Khoa học – Trưởng ban
 7. Nguyễn Đức Bá, Chủ nhiệm Bộ môn Hán Nôm – Phó Trưởng ban
 8. Thư pháp gia Mặc Sinh Lê Huy Hoàng, Thư ký Hội đồng Điều hành – Ủy viên Thư ký
 9. Cẩm Giàng Nguyễn Tiến Đạt, Phó Chủ tịch HĐĐH – Ủy viên
 10. TS. Nguyễn Thanh Nam, Chủ tịch Hội đồng Cố vấn – Ủy viên
 11. Nguyễn Văn Phương, Giảng sư – Ủy viên
 12. Thư pháp gia Thanh Phong Trần Xuân Thế, Giảng sư – Ủy viên
 13. Nam Liên Võ Tuấn Anh, Giảng viên – Ủy viên
 14. Ông Nguyễn Quang Huy, Chánh Văn phòng Học đường – Ủy viên
 15. Lan Nham Phạm Thị Kim Anh, Văn phòng Học đường – Ủy viên.

 

 • BAN GIÁM KHẢO
 1. Phạm Văn Ánh, Chủ tịch Hội đồng Khoa học – Trưởng ban
 2. Thư pháp gia Xuân Như Vũ Thanh Tùng, Chủ tịch HĐĐH – Phó Trưởng ban
 3. Thư pháp gia Nam Long Nguyễn Quang Duy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Khoa học – Ủy viên
 4. Thư pháp gia Châu Hải Đường Lê Tiến Đạt – Ủy viên.
 5. Thư họa gia Bách Lĩnh Đặng Anh Việt, Thành viên HĐKH – Ủy viên.
 6. Nguyễn Đức Bá – Chủ nhiệm Bộ môn Hán Nôm – Ủy viên
 7. Thư pháp gia Mặc Sinh Lê Huy Hoàng, Thư ký HĐĐH-Ủy viên Thư ký

 


Category: Thông tin học đường

Tags: , ,