Trống đá (thạch cổ – 石鼓) sau còn được gọi là Liệp kệ (猎碣) là văn tự khắc trên đá gần như là sớm nhất còn giữ được của Trung Quốc cổ , vì do còn tìm được từ 10 khối đá hoa cương tạo tác thành hình như cái trống mà có tên là như vậy

. Trên các trống đá này có khắc văn tự cổ Trung hoa theo thể triện thư chính vì đó mà những văn tự này được gọi là Thạch cổ văn (石鼓文) . Đến hiện tại có 4 loại thác bản , vă tập từ những trống đá này do các thời đại lưu bản :
Tống thác thạch cổ văn
Nghi trưng Nguyễn thị trùng mô thiên nhất các bắc tống thạch cổ văn bản .
Nguyễn nguyên nguyên khắc sơ thác
Hai bản thời Thanh mạt : Thạch cổ văn và Thạch cổ văn âm huấn
Thạch cổ văn chính là văn tự được kế thừa từ trước và sau thời kì của Tần triện ( thư phong tiểu triện do Lý tư – Nhà Tần) . Như trên đã nói trạch cổ văn được khắc trên mười khối đá hoa cương hình cá trống mà có tên . Thạch cổ văn đã có nhiều sai biệt lớn so với kim văn thời kỳ trước đó với ý đò rõ ràng .
Là những văn tự khắc đá gần như sớm nhất của Trung Hoa cổ , thác bản sớm nhất còn tồn tại từ thời Tống . Đương thời (thời Tống) đọc nội dung thấy miêu tả cuộc đi săn bán của Chu Mục Vương là chính văn tự khắc trên đó , về sau giới khảo cổ chứng nhận là tác phẩm của Tần Mục Công , chữ trên đó đã không còn toàn vẹn vì thời gian .
Thời Thanh hoàng đế Khang Hy từng cho là phục chế bổ khuyết và khắc thành mười mặt đá để sau .
Sau khi quan sát việc điêu khắc các trống đá này thì đã có những quan điểm không thống nhất .
Các nhà nghiên cứu Vương quốc duy、 Quách mạt nhược、 Mã hành、 Đường lan … đều cho răng nó sinh ra từ thời Tiên Tần , nhưng về con số năm thì không thống nhất . Đường-lan cho rằng nó khoảng năm Tần hiến công thứ 11 – 374 TCN .
Nguyên bản cong giữ lại của các trống đá hiện tại đang lưu ở Viện Bảo tàg Cố cung
Mười trống cổ có tên :
《吾車》、《汧殹》、《田車》、《鑾車》、《霝雨》、《作原》、《而師》、《馬薦》、《吾水》
Nội dung trên đó đều nói về chinh phạt săn bắn … phản ánh trính chị kinh tế văn hoá sã hội đương thời .
Thể thức văn trên đó như là những bài thờ , số câu có thể không giống nhau (có bài có 9 câu … có bài lại đến 15 câu ) nhưng đều là thơ tứ ngôn .
Thạch cổ văn văn tự là đại triện có hình thế đặc trưng rất đọc đáo , thư pháp cổ mậu tù phác (chất phác) Trương Hoàng Quán đời Đường trong “Thư đoạn có viết ”: Hình chữ cao xa trác việt , đặc biệt hơn nay khác lạ hơn xưa , bồng bềnh như lụa .” (体象卓然,殊今异古,落落珠玉,飘飘缨组)
Trong các thác bản thì thác bản Thiên Nhất Các là đẹp hơn cả !
1,《 tống thác thạch cổ văn》 la chấn ngọc đề thiêm,1913 niên du cốc bác văn đường khan bổn, hữu la chấn ngọc、 hồ duy đức、 từ phường bạt。

Link download bản file pdf : https://drive.google.com/file/d/1rkdGIt_50DIbztYRRGhv6nWGKDLYFtpu/view?usp=sharing
2,《 Nghi trưng Nguyễn thị trọng mô thiên nhất các bắc tống thạch cổ văn bổn》 trương yến xương thư đan, ngô hậu sanh、 giang đức
địa mô lặc, Thanh Gia Khánh nhị niên nguyễn nguyên nguyên khắc sơ thác bổn

Link download bản file pdf : https://drive.google.com/file/d/1uXryOYYC9WbVE4UQ1l1pzva_T3EMRKjU/view?usp=sharing
3,《 thạch cổ văn》 phụ《 thạch cổ văn âm huấn》( nguyên. phan địch soạn)Thanh mạt thác bản

Link download bản file pdf : https://drive.google.com/open?id=1F_y08v-vxCOHo9Gk5fSnjZ0bq-VrEaPS
4,《 nghi trưng nguyễn thị trọng mô thiên nhất các bắc tống thạch cổ văn bổn》 trương yến xương thư đan, ngô hậu sinh、 giang đức địa mô lặc, Thanh gia khánh nhị niên nguyễn nguyên nguyên khắc thác bổn

Link download bản file pdf : https://drive.google.com/file/d/1mmLIMkTdCqt77U-SgfzoVrS3IB69ViCB/view?usp=sharing


Category: Kiến thức tham khảo

Tags: , , ,