TS. Phạm Văn Ánh, Chủ tịch HĐKH và ThS. Nguyễn Đức Bá, Chủ nhiệm bộ môn Hán Nôm đang bàn luận về nội dung triển lãm Thư pháp Hàn Mặc lần 3