Thực hiện kế hoạch đào tạo và chương trình điền đã khảo tả của Nhân Mỹ học đường, đồng thời để phục vụ triển lãm Hàn Mặc lần thứ VI năm 2017, kính đề nghị học viên các lớp hoàn thành bài thu hoạch nộp về cho Hội đồng Khoa học, cụ thể như sau:

  1. Nội dung và hình thức trình bày như đã hướng dẫn;
  2. Thời hạn: chậm nhất là chủ nhật ngày 5/11/2017;
  3. Giảng sư phụ trách: Th.S Nguyễn Đức Bá và Th.S Nguyễn Văn Phương;
  4. Tài liệu cần nộp:
    a/ Bản điện tử gửi vào hòm thư nhanmyhocduong.org (ghi rõ tiêu đề thư là “Bài thu hoạch khảo tả 2017 – [tác giả]”, trong đó phần [tác giả] thay bằng tên cá nhân hoặc nhóm thực hiện;
    b/ Bản giấy in đóng quyển nộp lại cho giảng sư phụ trách;
    c/ Thác bản bia đá gửi cùng tác phẩm tham gia triển lãm Hàn Mặc, thời hạn như trên. Những thác bản đảm bảo chất lượng sau khi được chọn sẽ gửi về cho tác giả hoặc nhóm tác giả để tiến hành bồi biểu phục vụ trưng bày trong triển lãm./

Nhân Mỹ học đường


Category: Thông tin học đường

Tags: , , ,